• براورد دقیق هزینه های ساختمان
  • ارائه خدمات طلایی، نقره ای و برنزی بنا به درخواست مشترکین
  • دریافت شارژ
  • ارائه منظم گزارشات مالی
  • مکانیزه کردن سیستم مالی ساختمان
  • حل و فصل مناقشات مالی
  • مدیریت بودجه