ما چه میکنیم؟

  • تشکیل مجمع عمومی و هیئت مدیره
  • نظارت بر نگهداری و راهبری تاسیسات
  • مدیریت وآموزش منابع انسانی شاغل در ساختمان
  • ارائه خدمات رفاهی به صورت عمومی و اختصاصی
  • مدیریت هزینه ها و شارژ
  • نظارت بر نگهداری فضای سبز و زیبایی ساختمان
  • تامین امنیت و ایمنی ساکنان