• کنترل و نظارت بر ساختمان
  • نصب و تجهیز سیستم  دوربین مدار بسته
  • سیستم اطفای حریق
  • استقرار نگهبان آموزش دیده
  • حفاظت هوشمند ساختمان